جمله های زیبایی از افراد مشهور(فصل دوم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(فصل دوم)

با سلام.     جمله های زیبایی

بعد از استقبال شما از سری جمله های مشهور تصمیم گرفتیم تا فصل دیگری را انتشار دهیم.

با نظر دادن می توانید ما را در انتشار پست های بعدی یاری کنید.

بنظر حقارت به هيچکس منگر چه آنکه تحقير ميـشود ممکـن اسـت روزي کـاري بـزرگ انجام بدهد. مثل افريقائي


به رناراحتي کوچک خشمگين شـدن و بـديگران پريـدن ، نـشانه غـرور بـي انـدازه يـا کـم عقلي است . پوپ


تکبر درتمام مردم مساويست و اختلاقش فقط در طرز ظه ور آنست . لاروشفوگولد


jomle.matn
تکبر را وسـيله تـشخيص و نـشان ترقـي ندانيـد زيـرا درايـن راه پـرپيچ وخـم پرتگاهه اي مخوف بسياراست . ناپلئون


تهي دست بودن و شکايت نداشتن بسيار دشوار است ولي توانگربودن و غـرور و تکبـر نداشتن آسان است . کنفوسيوس


کسيکه پشت الاغ باد به غبغب بيندازد، چون اسب سوار شود پاک ديوانه خواهد شد.


در زندگي ثروت حقيقي مه رباني است ، و بينوائي حقيقي خودخواهي . وينه


خـود پـسندي محـصول جهل ونـاداني و شـاهد متابعـت ازهـواي نفـس اسـت . خـصال شفائي


عجب بيماري است که ماده آن برجهل محض است و عـلاج آن معرفـت محـض . غزالـي طوسي


غـرور و خودخـواهي نماينـده شکـست و ذلـت اسـت ، هروقـت غـرور قيـام کـرد منتظـرشکست فوري باشيم . غ – ذ


غرور روشنترين نشانه بلاهت است .


هرکس بچشم خويش بزرگ وعظيم نمايد، مردم او راکوچک و حقير بنظر آورنـد. جـواهر الاخلاق


هرکس برنفس خويش عاشق شد کبر و حسد و خواري براو عاشق شد. ابوبکر وراق


هرچه شخص نجيب ترباشد غرورش کمتراست . مثل دانمارکي تملق – چاپلوسي


بيشتر کساني موفق شده اند که کمتر تعريف شنيده اند. اميل زولا


بيان متملق عسلي است آلوده بزهر. مثل لاتين


آنه ائيکه درزبان بازي مه ارت بخرج ميدهند، اغلب نيت ناپاکي را درقلب خـود ميپروراننـد. ولتر


تملق خوراک ابله ان است . شکسپير


خودسري توليد حسد و بيشرمي و تملق ميکند. مارکول

 

مجله اینترنتی چی گه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *