جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت پنجم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت پنجم)

 

تفکرجوهر نبوغ است . ژان پل سارتر   جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت پنجم)


بگذشته خود هرگز نمي انديشم مگر آنکه بخواهم ازآن نتيجه اي بگيرم. نه رو


تفکر در عاقبت هر کار باعث رستگاري است . سقراط


تمام شأن و عظمت انسان در فکر است . پاسکال


تو مي پنداري که انديشه تو به ترين انديشه هاست ؟ زهي بدبختي و گمراهي . سـعيد نفيسي


حرف زدن بدون فکرمانند تيراندازي بدون هدف است . فيلسوف يوناني


جامه که نه را ازخود دور ميکني چرا انديشه که ن را از خود دور نميکني . سعيد نفيسي


چه بـسا افکـار مـدهش کـه درپـس چهره ملايـم و متـين مخفـي شـده اسـت . محمـد مسعود


در تن نحيف ميتواند انديشه اي بزرگ مسکن گيرد. بودا


حوادث را بايد کوچکترازآن تصور کنيم که قادر باشد خلـل و لغـزش در انديـشه مـا ايجـاد کند. ناپلئون


در گرفتاري بايد فکر را بجنب و جوش درآورد، نه اعصابرا. محمد حجازي


در انديشه آنچه کرده اي مباش ، در انديشه آنچه نکرده اي باش .سعيد نفيسي .

jomle.matn

از خواص طبيعت آدميست که عاقلانه و منطقي فکر ميکند اما پـوچ و بـي معنـي رفتـار مي نمايد.اناتول فرانس


آنچه شما درباره خود فکر مي کنيد خيلي مه متـر از انديـشه هـائي اسـت کـه ديگـران درباره شما دراند. سنه کا


از همــان لحظــه اي کــه بــه فکــر کــردن خــوي ميگيريــد، درراه ترقــي گــام بــر ميداريــد. پستالوژي


آنچه در اندشه پنه ان داريد خواه ناخواه ا زخطوط چه ره و رنگ پيشاني وآهنـگ سـخنان خويش آشکار خواهيد ساخت .


از اصطکاک دوسيم مثبت و منفي برق ميجه د تقابل در انديشه نيز فروغ ميبخشد.


اختيار افکار مانيز در دست خودمان نيست زيرا تقريبا هميشه بـي اختيـار فکـر ميکنـيم . ولتر


از مردم دورباش و تنه ا زندگي کن ، نه بکسي ظلم کن و نه بگذار کسي بتو ظلـم کنـد. ابوالعلا معدي


تنهائي عبارتست از بيماري روح بشر. هوکسلي

مجله اینترنتی چی گه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *