جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت چهارم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت چهارم)

با سلام     جمله های زیبایی از افراد مشهور

در سری چهارم از فصل دوم جمله های زیبایی از افراد مشهور در خدمت شما هستیم.   جمله های زیبایی از افراد مشهور

امیدواریم از خواندن این مطالب نهایت لذت را ببرید و لطفا در انتها این پست نظر خود را اعلام کنید تا در پست های بعدی جمله های زیبا تری بگذاریم.


طول کشيدن معالجه را دو سبب خواهدبود، ناداني پزشک يـا نافرمـاني بيمـار. زکريـاي رازي


فقط يک چيز ننگ است و آن مريض بودن است .


هيچ چيز برصحت انسان بيشتراز آن صـدمه نميزنـد کـه غـذا بـرروي غـذا تنـاول نماينـد. ابوعلي سينا


هميشه پيش گيري به تر از معالجه است .


هر چه بيشتر غذا بخوريد کمتر مزه خواهـد داشـت و هرچـه کمتـر بخوريـد بيـشتر مـزه خواهد کرد. مثل چيني

jomle.matn

يک تن ناتوان نميتواند پناهگاه يک مغز توانا باشد.


يکي از عادات عجيب ، دست دادن و امراض را به يکديگر سپردنست . حجازي


سري که درد نميکند دستمال نمي بندند. مثل فارسي


روزيکه بيماريد، تندرستي و عافيت را و هنگاميکه تندرسـتيد ورزش و حرکـت را گرامـي بداريد. بايگون


زياد خوردن منجربه کم خوردن ميگردد. مثل اسپانيولي


زيادخوردن پدر دردها و کم خوردن پدر درمانها است . پروفسور کاپو


سعي کن که معده حامل تو باشد نه تو حامل او.


شب زود خوابيدن و صبح زود بيدار شدن باعث صحت مزاج و ثروت و مکنت است تفکر- انديشه


الماس را جزدر قعر زمين نميتوان پيداکرد و حقايق را جز در اعمـاق فکـر نميتـوان يافـت . ويکتور هوگو


انديشه کن آنگاه سخن گوي تا از لغزش برکنار باشي .


انديشه هاي خوب تراويـده روح پـاک اسـت و بـوي خـوش تراويـده گـل خوشـبو. آنـاتول فرانس


انديشه انسان را از ارتکـاب کارهـاي پـست وزشـت دور مـي کنـد و عمـل را بـه او مـيآموزد. مثل آفريقايي


انديشه و تخيل مرد را به سوي کمال ميبرد. حکمت هندو


افکار بزرگ از دل بر مي آيد. رونارک

 

مجله اینترنتی چی گه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *