مطالبی جالب در مورد حقوق خانواده

مطالبی جالب در مورد حقوق خانواده خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف نشده است ، اما به مجموعه اصول

ادامه

ضرورت مهر

مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته شده است، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت.

ادامه

میزان حقوق سربازان در قانون چقدر است

میزان حقوق سربازان در قانون چقدر است هنوز چهل روز از درگذشت سربازانی که با اتوبوس در جاده کرمان-اهواز راهی

ادامه

جزء کل والدینی

جزء کل والدینی مراوده هایی که درون جزء کل والدینی جریان دارد، شامل وظایف مشخصی مثل تربیت فرزند و آموزش

ادامه

آشنايي با اصطلاح خانواده

 آشنايي با اصطلاح خانواده موجودات زنده تمایل دارند دور هم جمع شوند، به یکدیگر بپیوندند، درون هم زندگی کنند، به

ادامه

خانواده های خارج از کنترل

خانواده های خارج از کنترل در خانواده هایی که یکی از اعضاء آن نشانه های مرضی مربوط به کنترل را

ادامه

آشنايي با خانواده های سه نسلی

آشنايي با خانواده های سه نسلی خانواده های گسترده که در آن افراد نسل های مختلف در کنار هم زندگی

ادامه

سازمان ملل و واکنش آن درباره دختران نوجوان

بحران جدید دختران نوجوان و سازمان ملل سازمان ملل متحد در روز جهانی جمعیت در خصوص لزوم توجه بیشتر به

ادامه

خانواده های دچار تناوب غیبت

خانواده های دچار تناوب غیبت در برخی خانواده ها یکی از والدین برای مدت زمان مدیدی از جمع خانواده دور

ادامه