چند روش برای دوست داشتن خود !

چند روش برای دوست داشتن خود ! ۱٫ مهمترين نكته دست برداشتن از انتقاد جوئي از خود و ديگران است .

ادامه

توانایی انسان برای فراموشی خاطرات بد

همه ي انسان ها نمي توانند دل شكستگي شان را فراموش كنند. همچنين براي هر كس در طول زندگي خاطرات بسياري به وجود مي آيد كه يادرآوري بعضي از آنها مي تواند دردناك باشد.

اما به لطف يك مطالعه ي جديد اين امر امكان پذير شده است . تحقيقات انجام شده در اين مطالعه بيانگر اين موضوع است كه مي توان خاطرات را به طور عمدي فراموش كرد.

ادامه