جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت چهارم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت چهارم) با سلام     جمله های زیبایی از افراد مشهور در سری چهارم از

ادامه

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت سوم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت سوم) با سلام.     جمله های زیبایی در این قسمت از سری قمت های

ادامه

جمله های زیبایی از افراد مشهور(فصل دوم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(فصل دوم) با سلام.     جمله های زیبایی بعد از استقبال شما از سری جمله

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم) بتجربه دريافته ام که جسم و جان آدمي همسر يکديگر نيستند بلکه باهم

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوازدهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوازدهم) ازمخالفت نه راسيد فقط وقتي بادبادک مي تواند بالا رود که با باد

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری یازدهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری یازدهم) ما بديگران علاقه پيدا ميکنيم وقتي که آنه ا بماعلاقه بيابند. پوبلي ليوس

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دهم) دوست کسي است که من با او ميتوانم صميمي باشـم و جلـو او

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هشتم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هشتم) خوشبختي وجود ندارد وماخوشبخت نيستيم اما ميتوانيم اين حق را بخود بدهيم خوشبخت

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری ششم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری ششم) هميشه حق باکسي نيست که به تر سخن ميگويد. مثل افريقائي    

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهارم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهارم) آنچه هستيد شمارا بهتر معرفي ميکند تا آنچه ميگوئيد. امرسون    مشهور اگر

ادامه