جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت چهارم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت چهارم) با سلام     جمله های زیبایی از افراد مشهور در سری چهارم از

ادامه

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت سوم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت سوم) با سلام.     جمله های زیبایی در این قسمت از سری قمت های

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم) بتجربه دريافته ام که جسم و جان آدمي همسر يکديگر نيستند بلکه باهم

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوازدهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوازدهم) ازمخالفت نه راسيد فقط وقتي بادبادک مي تواند بالا رود که با باد

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری یازدهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری یازدهم) ما بديگران علاقه پيدا ميکنيم وقتي که آنه ا بماعلاقه بيابند. پوبلي ليوس

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور (سری نهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور (سری نهم) از سلامتي خود مواظبت مي کنيم . براي روز مبادا پول ذخيره

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هشتم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هشتم) خوشبختي وجود ندارد وماخوشبخت نيستيم اما ميتوانيم اين حق را بخود بدهيم خوشبخت

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری پنجم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری پنجم) نفس شريف را بحسن قبول حق و نفس خبيث را بسرعت ميل به

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوم) انسان را محصول نمايشگر جهاني ناميده انـد، خـوب اسـت بخـاطر داشـته باشـيم کـه آدمي

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری اول)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری اول) انسان دنيائي ازعجايب است . ارسطو آدمي بصيرت است نه بصورت ، انسانيت به

ادامه