جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت چهارم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت چهارم) با سلام     جمله های زیبایی از افراد مشهور در سری چهارم از

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم) بتجربه دريافته ام که جسم و جان آدمي همسر يکديگر نيستند بلکه باهم

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری یازدهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری یازدهم) ما بديگران علاقه پيدا ميکنيم وقتي که آنه ا بماعلاقه بيابند. پوبلي ليوس

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دهم) دوست کسي است که من با او ميتوانم صميمي باشـم و جلـو او

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور (سری نهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور (سری نهم) از سلامتي خود مواظبت مي کنيم . براي روز مبادا پول ذخيره

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هفتم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هفتم) انسان خود را نمي شناسد مگر هنگام فقر وبدبختي . آلفرد دوموسه  

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری ششم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری ششم) هميشه حق باکسي نيست که به تر سخن ميگويد. مثل افريقائي    

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور (سری سوم)

جمله های زیبا از افراد مشهور (سری سوم) زينت انسان سه چيز است ، ١- علم ٢- محبت ٣- آزادي

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوم) انسان را محصول نمايشگر جهاني ناميده انـد، خـوب اسـت بخـاطر داشـته باشـيم کـه آدمي

ادامه