الگوریتم رقابت استعماری . سه

الگوریتم رقابت استعماری . سه  شكل دهي امپراطوري هاي اوليه  در بهينه سازي، هدف يافتن يك جواب بهينه بر حسب

ادامه

الگوریتم رقابت استعماری. دو

الگوریتم رقابت استعماری. دو استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل سیاسی اجتماعی در اين فصل ، الگوريتم مطرح شده براي 

ادامه

الگوریتم رقابت استعماری.یک

الگوریتم رقابت استعماری. یک   استراتژي بهينه سازي مبتني بر تكامل اجتماعي سياسي   الگوريتم هاي  بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت

ادامه