زلزله در ایتالیا کشته و زخمی بر جا گذاشت

زلزله در ایتالیا کشته و زخمی بر جا گذاشت زلزله  ای به بزرگای بیش از ۶ ریشتر مرکز ایتالیا را

ادامه