هر روز حدود ۲۱۰۰۰ انسان در اثر گرسنگی می میرند

هر روز حدود ۲۱۰۰۰ انسان در اثر گرسنگی می میرند با توجه به گزارش سازمان ملل متحد روزانه حدود ۲۱۰۰۰

ادامه